Іршавська міська рада

Закарпатська область, Хустський район

Права та обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Дата: 27.07.2021 15:45
Кількість переглядів: 752

Фото без опису

Літо «гаряча»  пора для випускників шкіл, а отже майбутніх студентів. Які ж права та обов’язки  мають особи, які навчаються у закладах вищої освіти.

Особами, які навчаються у закладах вищої освіти є:

 • здобувачі вищої освіти;
 • інші особи, які навчаються у закладах вищої освіти.

 

Здобувачами вищої освіти є:

 1. студент - особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра;
 2. аспірант - особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва;
 3. ад’юнкт - особа, зарахована до вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) для здобуття ступеня доктора філософії;
 4. докторант - особа, зарахована або прикріплена до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук;
 5. асистент-стажист - особа, яка має вищу освіту ступеня магістра, навчається в асистентурі-стажуванні закладу вищої освіти за мистецькими спеціальностями з метою вдосконалення творчої майстерності;
 6. курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання), військового інституту як підрозділу закладу вищої освіти і навчається з метою здобуття вищої освіти за певним ступенем та якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу або спеціальне звання рядового, молодшого начальницького складу або таке звання вона мала під час вступу на навчання. Статус курсанта може надаватися окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових закладах вищої освіти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

ВАЖЛИВО! Особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) з метою здобуття вищої освіти і має військове звання офіцерського складу або відповідне спеціальне звання середнього чи старшого начальницького складу, має статус слухача вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання).

До інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, належать:

 1. слухач - особа, яка навчається на підготовчому відділенні закладу вищої освіти, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти;
 2. інтерн - особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування і навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури;
 3. лікар-резидент - особа, яка має ступінь магістра медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах або базах резидентури з метою отримання кваліфікації лікаря певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей резидентури.

Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм (ст. 53 Закону України "Про освіту");
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля (ст. 53 Закону України "Про освіту");
 • дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти (ст. 53 Закону України "Про освіту", ст. 63 Закону України "Про вищу освіту");
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями (ст. 63 Закону України "Про вищу освіту");
 • виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання (ст. 53 Закону України "Про освіту", ст. 63 Закону України "Про вищу освіту");
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб (ст. 53 Закону України "Про освіту").

Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Здобувачі освіти мають право на навчання впродовж життя та академічну мобільність, якісні освітні послуги, справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання,повагу людської гідності, індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання та інші права. (ст. 53 Закону України "Про освіту")

Студентський квиток

Студенти, курсанти закладів вищої освіти мають право на отримання студентського квитка- електронного документа:

 1. що містить персональні дані про студента закладу вищої (фахової передвищої) освіти
 2. який формується на підставі замовлення на створення квитків та виготовлення їх карток
 3. що занесений за допомогою ІВС «ОСВІТА» до ЄДЕБО та частково відтворений на пластиковій картці встановленого зразка

Студентський квиток може бути використаний:

 • для електронної ідентифікації особи
 • для підтвердження права на пільгу
 • як платіжний інструмент.

В Україні функціонує Реєстр студентських (учнівських) квитків.

Соціальна та академічна стипендія

Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання:

 • академічної стипендії - стипендії, яка призначається особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України
 • соціальної стипендії - стипендії, яка призначається на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян
 • інших стипендій, призначених фізичними (юридичними) особами.

Студенти (курсанти) закладу вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) закладу вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Пільговий проїзд

Здобувачі вищої освіти, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у:

 • міському пасажирському транспорті;
 • приміському пасажирському транспорті;
 • міжміському автомобільному транспорті;
 • залізничному транспорті для проїзду у загальних, плацкартних вагонах, вагонах другого та третього класу всіх категорій поїздів приміського та міжміського сполучення і всіх вагонах регіональних поїздів. Пільговий проїзд у поїздах міжміського сполучення оформляється в разі, коли статус студента підтверджується даними, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Дані пільги застосовуються на пільговий проїзд територією України.
Він встановлюється в розмірі половини вартості квитка для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, незалежно від форм власності.
У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду реалізація права на пільговий проїзд здійснюється шляхом реєстрації електронного квитка в автоматизованій системі обліку оплати проїзду.

Інші права

 • вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої освіти;
 • забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої освіти, органів студентського самоврядування;
 • вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу;
 • навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
 • академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури закладу вищої освіти відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.

 

Нагадуємо, якщо маєте питання правового характеру, звертайтеся до Іршавського бюро правової допомоги за адресою: м. Іршава, провул. Шевченка, 3 або зателефонувавши на номер: (095) 354-04-79

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь